නගරය ගැන

නිට්ටඹුව නගරය සිතියම මත

අක්ෂාංශ : 7.143737          දේශාංශ : 80.095664

නිට්ටඹුව නගරය ගැන

රට       : ශ්‍රී ලංකාව
පළාත :  බස්නාහිර පළාත (බස්නාහිර පළාත් සභා වෙබ් අඩවිය)
දිස්ත්‍රික්කය      : ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය (ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය)
කොට්ටාශය    : අත්තනගල්ල
තැපැල් අංකය : 11880